معمو ل ا صا بع

جميع اللهجات اللهجة السعودية اللهجة الجزائرية اللهجة المغربية اللهجة المصرية اللهجة التونسية اللهجة اليمنية اللهجة السورية اللهجة الإماراتية اللهجة الفلسطينية اللهجة العراقية اللهجة . مو ر چه خو رک یک نو ع پرنده ا ست، همر نگ زمین ا ست ، معمولآ د را وا خرماه ثور و ا وا یل ماه جو زا ا ز منا طق گر مسیر، به منا طق معتد ل می آ یند، تا نسل گیری نما یند، مو رچه خو رک به ا ین ( مثل) پی بر ده ا ست که

2022-12-02
    نوبة و عربة بجة و زنوج حميد
  1. ــ به روا یت کتب آمریکایی
  2. ما معنى كلمة دمت بود
  3. [ بَسُ آنـَآ ] وقَتُ الجد
  4. 6 الأنعام Al-Anaam
  5. Open source Farsi OCR, اوسی‌آر متن‌باز فارسی